NA?E USLUGE

Na?e su usluge specijalizirane za obavljanje poslova vezanih za:

 

REVIZIJU

- reviziju financijskih izvje?taja profitnih i neprofitnih   organizacija
- reviziju osnivanja i dokapitalizacije dru?tva
- reviziju spajanja i pripajanja te ostale revizije prema   Zakonu o trgova?kim dru?tvima

 

RA?UNOVODSTVO I KNJIGOVODSTVO

- profitnih i neprofitnih organizacija i pravnih osoba
- forenzi?ko ra?unovodstvo
- mogu?nost vo?enja ra?unovodstva po posebnom   programu za ljekarne

 

SAVJETOVANJE

- savjetovanje na podru?ju ra?unovodstvenih poslova
- savjetovanje na podru?ju financijskih poslova
- savjetovanje na podru?ju ljudskih resursa

 

Organizacija formiranja nove ili ve? postoje?e vlastite ra?unovodstvene slu?be

Poma?emo Vam u odabiru osoblja prema potrebama va?eg poslovanja, te pema potrebi kontroliramo u dogovorenom vremenskom periodu.
Strukturu ra?unovodstvenog sektora potrebno je oformiti kao adekvatnu za va?e poslovanje? kako bi va?e ra?unovodstvo moglo reagirati odmah? i pribaviti za? vas potrebnu informaciju

 

Kontrola postoje?eg internog ili vanjskog ra?unovodstva

Za poduzetnike kojima je vanjska ra?unovodstvena i knjigovodstvena usluga kvalitetom i cijenom povoljnija, odnosno isplativija u odnosu na zapo?ljavanje radnika za rad na ra?unovodstvenim i knjigovodstvenim poslovima, osiguranje prostora za njegov rad, kupnju potrebne opreme i aplikacijskih jezika i uhodavanje sustava obrade informacija ili ako ve? imate sve to, a nemate vremena za? kontrolu takvog od poslovanja krucijalnog sektora, tim stru?njaka tvrtke Sukno d.o.o. je tu za vas te se na taj na?in u potpunosti mo?ete posvetiti Va?em osnovnom poslu zbog kojeg i postojite.

The ball head is hair extensions an unbeaten classic. It is suitable for girls with a small amount of clip in hair extensions. Bringing this fluffy ball head has a real effect. The fluffy flower ball head is hair extensions uk suitable for all seasons, which can highlight the cuteness of human hair extensions girls.