ZA?TO ODABRATI NAS ?

Profesionalni djelatnici pod manad?erskim vodstvom, me?u prvim ovla?tenim revizorima devedesetih godina i prvim ovla?tenim forenzi?kim ra?unovodstvom - direktoricom tvrtke Jadrankom Sukno, upu?eni su u me?unarodne i hrvatske zakonske regulative, promijene, propise i tijekove.

 

A?URNOST

JEDINO RA?UNOVODSTVO I KNJIGOVODSTVO KOJE DOLAZI K VAMA

Kvalitetom softverskih rje?enja, tj. pomo?u posebnog ra?unovodstvenog aplikacijskog jezika u mogu?nosti smo u potpunosti se prilagoditi svim specifi?nostima va?eg poslovanja, bez obzira kojom se vrstom djelatnosti bavite.

POVRATNA INFORMACIJA

- sve podatke iz ra?unovodstva vam mo?emo poslati PDF-om
- izvje?tavamo vas o va?em poslovanju iako nas ne tra?ite ili jednostavno nemate vremena zaviriti u cjelokupno financijsku konstrukciju va?e tvrtke
- financijske informacije se prera?uju u podatke neophodne za upravljanje poduze?em

 

BRIGA ZA KLIJENTA

Osim iz zakonske potrebe osiguravamo i ostale nu?ne informacije i podatke o poslovanju koje slu?e kao podloga za dono?enje poslovnih odluka.

 

UPRAVLJA?KO RA?UNOVODSTVO

Budu?i da je tr?i?na utakmica sve ve?a, a time i konkurencija sve ja?a, brzina poslovne odluke i napori usmjereni ka smanjenju tro?kova mogu pridonijeti profitabilnost poslovanja, ponekad u istoj ili ve?oj mjeri nego porast prihoda.
Prije nego ?to vam ?aljemo izvje?taje upozoravamo vas na eventualne negativne promijene u va?em poslovanju te ih zajedno rje?avamo.

 

TREBATE TVRTKU OD POVJERENJA???

Na?e informacije su prilago?ene va?em poslovanju, isto tako su zakonski ?osnovane i ??objektivne.
Sve informacije vezane za va?u tvrtku i poslovanje su za nas povjerljive.

 

After the hair extensions bangs of the air bangs have been created, this straight human hair extensions style is shaped into a more beautiful and moving texture, and because the hair extensions uk are created after the bangs, the clip in hair extensions bangs shape your more exquisite charm!